ریسباف؛ از نماد صنعتی شدن تا تبدیل به موزه منطقه‌ای اصفهان